Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Zodpovedný pracovník

Ing. Dušan Mozolák

tel. 034/6242378

email: podatelna@kosariska.sk 

Výrub drevín

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na výrob dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §64 ods. 1 písm. e) vykonáva obec.

Výrub drevín rastúcich mimo lesa sa vykonáva v období vegetačného kľudu, a to od 1. októbra do 31. marca.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom,
 • kópia listu vlastníctva

Správny poplatok (FO: 10,- EUR; PO: 100,- EUR) sa hradí pri podaní žiadosti.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje (§47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a))

 


 
ÚvodÚvodná stránka