Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Určenie alebo zrušenie súpisného čísla

Zodpovedný pracovník

Anna Škarítková

email: anna.skaritkova@kosariska.sk

tel.: 034/6242378

mobil: 0905621594 

 

Označovanie budov súpisnými číslami obec vykonáva na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§2c), vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.    

Podľa čl. II ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým a nebytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec tabuľky rovnakého vzoru na vlastné náklady. Vlastník (správca) budovy je povinný tabuľku so súpisným číslom umiestniť na budovu na viditeľné miesto.

Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo môže obec na žiadosť vlastníka, ale aj bez žiadosti vlastníka, ak sa zmení alebo pominie dôvod pre ktorý bolo určené.

Určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budovy postavená,
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak ho stavba vyžadovala),
  • príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu (ak príslušný orgán upustil od kolaudácie),
  • stavebné povolenie (pri rozostavanej stavbe),
  • geometrický plán,
  • zameranie adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia došlo k zmene vlastníka stavby, žiadateľ sa preukáže dokladom o nadobudnutí stavby.

Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom.

Zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
  • geometrický plán,
  • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. Rozhodnutie o odstránení stavby a pod.).

Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom.


 
ÚvodÚvodná stránka