Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Všeobecná správa
PoložkaSuma v EUR
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis2,--
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list)2,--
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list)3,--
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2,--
Finančná správa
PoložkaSuma v EUR
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie6,50
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka1,50
Pôdohospodárstvo
PoložkaSuma v EUR
Vydanie rybárskeho lístka - týždenný1,50
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný3,--
Vydanie rybárskeho lístka - ročný7,--
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný17,--
Životné prostredie
PoložkaSuma v EUR
Podanie žiadosti o výrub drevín - fyzická osoba10,--
Podanie žiadosti o výrub drevín - právnická osoba 100,--
Stavebná správa
PoložkaSuma v EUR
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
1. pre fyzickú osobu40,--
2. pre právnickú osobu100,--
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby20,--
* 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
a) na stavby na bývanie - stavba rodinného domu 50,--
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m225,--
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m250,--
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie - rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu35,--
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami30,--
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť30,--
3. na vodné stavby, napríklad studne 30,--
4. na spevnené plochy a parkoviská30,--
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady30,--
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 
1. pre právnickú osobu100,--
2. fyzickú osobu30,--
Ohlásenie jednoduchej stavby pre 
1. právnickú osobu50,--
2. fyzickú osobu20,--
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  
1. právnickú osobu30,--
2. fyzickú osobu10,--
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby10,--
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 
1. právnickú osobu50,--
2. fyzickú osobu20,--
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 
1. právnickú osobu100,--
2. fyzickú osobu20,--
* 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie - rodinný dom35,--
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m225,--
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m250,--
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie - rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,--
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami20,--
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť20,--
3. na vodné stavby, napríklad studne 20,--
4. na spevnené plochy a parkoviská20,--
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady20,--
ÚvodÚvodná stránka