Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Samostatne hospodáriaci roľník

Zodpovedný pracovník

Anna Škarítková

email: anna.skaritkova@kosariska.sk

tel.: 034/6242378

mobil: 0905621594 


 

Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom (SHR) je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:
- vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
- vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
- poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Ako si založiť SHR:
Registrácia SHR prebieha na obecnom úrade, v katastri ktorého sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve žiadateľa alebo pozemky ľudí, s ktorými má žiadateľ uzatvorené právoplatné nájomné zmluvy (nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá). Žiadosť o zápis do evidencie SHR a následné vydanie osvedčenia SHR sa podáva na predpísanom tlačive: "Žiadosť o registráciu SHR". K registrácii je tiež potrebné priniesť:
- občiansky preukaz,
- vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu SHR"
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
- doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje. 

Správny poplatok za zápis do evidencie SHR vo výške 6,50 € je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Na základe registrácie SHR na obecnom úrade žiadateľ získa Osvedčenie SHR. Po získaní Osvedčenia SHR môže začať vykonávať  činnosť SHR.

SHR je povinný ohlásiť orgánu, ktorý osvedčenie vydal, zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby do 15 dní.

Ako zrušiť registráciu SHR:
Na základe predloženej žiadosti Obecný úrad vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Prílohou žiadosti je originál vydaného "Osvedčenia o zápise do evidencie SHR".


 

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

ÚvodÚvodná stránka