Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Košariská Vytlačiť
 

Obec Košariská, adresa: 906 15 Košariská 78 v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje


                VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY

                                Materskej školy  Košariská, 906 15 Košariská 97


Kvalifikačné predpoklady
 Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 Vykonanie prvej atestácie


Ďalšie predpoklady
 Bezúhonnosť
 Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 Znalosť školskej legislatívy
 Ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d zákona 317/2009 Z. z.
 Požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie


Požadované doklady
 Prihláška do výberového konania
 Profesijný životopis
 Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 Potvrdenie o pedagogickej praxi
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 Písomný návrh Koncepcie rozvoja Materskej školy Košariská
 Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.)
 Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.


Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materská škola Košariská – neotvárať“ – do 08. 06. 2018 do 11 00 hod. na adresu: Obec Košariská, 906 15 Košariská 78
Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.


V Košariskách, 10.05.2018.


                                                                       Mgr. Anna Abramovičová

                                                                              starosta obce


 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Smútočný oznam

webygroup
ÚvodÚvodná stránka