Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere obce Košariská predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Oznámenie o zámere obce Košariská predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného  zreteľa podľa ust. § 9s ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších právnych predpisov.

Starosta obce Košariská v súlade s ust. § 9a ods. 2 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer obce Košariská predať majetok obce Košariská  nehnuteľnosť pozemok CKN p.č. 1517/6 – orná pôda vo výmere 150 m2 v podiele 1/1 k celku nachádzajúce sa v obci Košariská, katastrálne územie Košariská, zapísané na LV č. 886, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. z dôvodu, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľa.


 
 
ÚvodÚvodná stránka