Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Obec v rámci výkonu samosprávy obce vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Osvedčovanie vykonáva: Mgr. Anna Abramovičová, Anna Škarítková a Anna Batková.

Osvedčnovanie podpisov na listinách
Ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať aj na inom vhodnom mieste.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom,
 • cestovným dokladom,
 • vojenským preukazom,
 • námorníckou knižkou,
 • povolením na pobyt pre cudzinca.
   

Osvedčovanie listín
Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
   

Poplatky
Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ak nie je ustanovené inak. Správny poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

 

Podľa §4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.


 
ÚvodÚvodná stránka