Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Kontakt

Riaditeľka materskej školy: Anežka Kostercová

Adresa: 906 15  Košariská 97

tel. číslo: 034/6242827

e-mail: mskosariska@centrum.sk

Prevádzka MŠ: 6.45 hod - 15.15. hod.


 

Prevádzka materskej školy

Prevádzka MŠ je  6.45 hod. – 15.15 hod.

Do materskej školy si môžu deti priniesť plyšovú hračku na spanie. Nosenie iných hračiek do MŠ je zakázané!

Z bezpečnostných dôvodov si deti nemôžu nosiť cukríky ani žuvačky.

Na narodeniny alebo meniny detí môžu rodičia podľa vlastného uváženia priniesť ovocie.

Deťom nepodávame žiadne lieky.

Ak rodič zistí prvé symptómy ochorenie, je potrebné, aby nevodil dieťa do MŠ a nechal ho doma na preliečenie.

Ak zistíme ochorenie dieťaťa počas pobytu v materskej škole, kontaktujeme rodičov dieťaťa.


 

Charakteristika materskej školy

Materská škola Košariská je jednotriedna MŠ. Chod materskej školy zabezpečujú:

Anežka Kostercová – riaditeľka MŠ

Viera Miklášová – učiteľka MŠ

Miroslava Novosádová – kuchárka MŠ

Božena Jančeková – školníčka MŠ

Ing. Lucia Havrlentová – vedúca ŠJ

Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka  MŠ. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľkou poverený zástupca, v našom prípade pani učiteľka. Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje výchovu a vzdelávanie v čase od 6.45 – 15.15 hod. V školskom roku 2017/2018 sme mali v septembri zapísaných 14 detí. V apríli 2018 už máme zapísaných 19 detí. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie, celodennú aj poldennú starostlivosť deťom od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dvojročné deti prijímame iba vtedy, ak nám to kapacita a podmienky dovolia.

MŠ má vypracovaný Školský vzdelávací program, ktorý vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu a nesie názov „Ako rastieme“. Už v názve je zakotvené, že pozorujeme deti od chvíle kedy nastúpia do materskej školy až do ukončenia predškolského vzdelávania.je úžasné pozorovať ako sa z trojročného dieťaťa stane predškolák, ktorý sa teší do školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálne-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Vlastné zameranie materskej školy je obsiahnuté v 3 oblastiach. V prvom rade sme sa zamerali na pohyb, pretože v súčasných podmienkach života je pohyb neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Snažíme sa upevniť telesnú zdatnosť a výkonnosť detí.

Druhou oblasťou je ochrana prírody, oboznamujeme deti s prírodou, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať. Vedieme ich ekologicky myslieť a prostredníctvom zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné javy.

Treťou oblasťou je poznávanie tradícií nášho regiónu, vštepujeme im lásku k ľudovým tradíciám. Pri rôznych akciách pripomíname a približujeme deťom zvyky našich predkov. Raz do roka navštívime aj múzeum gen.  M.R. Štefánika a uctíme si pamiatku nášho rodáka M.R.Štefánika.


 

Neúčasť dieťaťa - odhlasovanie

Neúčasť dieťaťa na stravovaní z dôvodu choroby sa odhlasuje od 7.00 – 7.30 hod. príslušného dňa vedúcej školskej jedálne, kuchárke alebo učiteľkám MŠ.

Telefónne čísla:

Ing. Lucia Havrlentová – vedúca školskej jedálne:                 034/6242378

Hlavná kuchárka:                                                                    0908 625 998

Materská škola:                                                                      034/624 28 27

Ostatnú neúčasť na stravovaní je potrebné nahlásiť deň vopred do 15.00 hod. na telefónnom čísle: 034/624 28 27 alebo e-mailom na adrese: mskosariska@centrum.sk

Hlásiť treba aj zmenu zdravotnej poisťovne dieťaťa.


 

Zápis detí do materskej školy

Obec Košariská ako zriaďovateľ MŠ Košariská v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole určilo po dohode s riaditeľkou MŠ miesto a čas prijímania detí do MŠ.

Pre školský rok 2018/2019 sa zápis do materskej školy uskutoční od 2.5 – 31.5.2018 v čase od 8.00 – 14.00 hod.

V tomto čase si môžu zákonní zástupcovia prevziať prihlášky a žiadosti do MŠ Košariská. Ďalšie informácie môžu zákonní zástupcovia získať v materskej škole u učiteliek MŠ.

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v MŠ vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy.


 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ


 

Spolupráca s rodičmi

Materská škola Košariská má ustanovenú Radu školy. Rada školy bola ustanovená dňa 22.9.2017. Za predsedu Rady školy bola zvolená Lucia Havrlentová.

Členovia Rady školy sú:
Eva Zekucia
Zdenka Mikulková
Katarína Jančeková
Anežka Kostercová

Rada školy pri MŠ Košariská je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení.

Bližšie informácie sú rozpracované v Štatúte Rady školy.


 

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti šk. rok 2016/2017

  • Nedeľa-2-7graphic-icon
  • Pondelok-1-4graphic-icon
  • Utorok-1-8graphic-icon

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka