Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Daniela Kovačechová

Adresa: Košariská, Horné Košariská 268 

Hlavný kontrolór obce vo volebnom období 2005 - 2011, 2011 - 2017, 2017-2023

Hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:
vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.


 


 


 
ÚvodÚvodná stránka