Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Očkovanie psov Vytlačiť
 

Vážení občania,

vo štvrtok 24.10.2019 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

Obecný úrad 16,15 hod.
U Mosnákov (pri kontajneri na sklo) 17,00 hod.
U Šindelov (pri kontajneri na sklo) 17,30 hod.

Cena za očkovanie jedného psa je 10 €.

Zároveň upozorňujeme, že do 31.10.2019 musia byť zo zákona všetky psy začipované. Od tohto dátumu nesmie žiadny veterinárny lekár, na psoch ktoré nemajú aktívny číp vykonávať žiadne veterinárne úkony. Cena za čipovanie je 20 €. K čipovaniu si treba priniesť občiansky preukaz majiteľa, nakoľko do zápisu do centrálneho registra je potrebné uviesť presnú adresu a rodné číslo majiteľa, resp. držiteľa zvieraťa.

MVDr. Miroslav Zeman


 
 

Nikdy nie je neskoro vyčisť komín Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, v súvislosti zo zahájením vykurovacej sezónny, odporúča verejnosti informačný materiál s tématikou komínových a vykurovacích telies, kde nájdete niekoľko rád požiarnej prevencie počas vykorovacieho obdobia. 

 

 


 
 

Obmedzenie premávky z dôvodu rekonštrukcie cestyVytlačiť
 

Z dôvodu rekonštrukcie povrchu vozovky bude v termíne

1.10.2019 – 31.10.2019

čiastočne obmedzená premávka na ceste druhej triedy č. II/499 úsek cesty Horné Košariská - „Lopušná Dolina“ a na ceste tretej triedy č. III/1181 úsek cesty Košariská, smer Priepasné - autobusová zastávka „u Mosnáčkov“)

i_5596136.png

 


 
 

Obec Košariská otvorila bezplatnú sociálnu a zdravotnú poradňu pre občanov našej obceVytlačiť
 

Vážení občania,
zriadili sme pre Vás bezplatné sociálne a zdravotné poradenstvo.

Poradenstvo bude viesť pán Ivan Vnuk a bude poskytované vždy prvý štvrtok v mesiaci v čase od 15.30 do 16.30. v sále Národného domu Štefánika v našej obci.

Ak potrebujete poradiť s riešením sociálnych a zdravotných problémov ako napríklad využitie sociálnych služieb, prevencia vzniku poškodenia zdravia, zdravý životný štýl, informácie o možnostiach zdravotníckych a sociálnych pomôcok, ste srdečne vítaní!
 


 
 

Kopanice v kroji - zabudnutá bundaVytlačiť
 

Pri upratovaní po akcii Kopanice v kroji sa v sále Národného domu Štefánikovho našla kožená bunda čiernej farby. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu Košariská.

Bunda.jpg

   


 
 

Kopanice v kroji 2019Vytlačiť
 

Druhý júlový víkend sa v obci Košariská zišlo mnoho milovníkov našich krojov vďaka prvému ročníku podujatia Kopanice v kroji. Na svoje si prišli všetky generácie od detí až po seniorov, organizátori totiž pripravili bohatý a rozmanitý program. Jedným z jeho bodov bolo aj odhalenie repliky vyšívanej košele M.R. Štefánika.

Po slávnostnom otvorení prvého ročníka starostom obce Košariská, Štefanom Antolom, nasledovalo odhalenie repliky košele M.R. Štefánika. Pri jej výrobe spolupracovali pani Alžbeta Krásna a pani Emília Osuská z Priepasného, ktorá túto náročnú výšivku dokončila za rekordných sedem týždňov. Potom si už návštevníci v sále Národného domu Štefánikovho mohli vychutnať pohľad na výstavu krojových súčastí pani Krásnej a sériu prednášok.

Napriek nepriaznivej predpovedi počasia zavítalo na Košariská hodné množstvo návštevníkov, kvôli čomu sa hlavná prednáška dňa o variantoch myjavského a brezovského kroja musela dokonca opakovať. Publikum si teda dvakrát vypočulo cenné informácie o našich krojoch aj s vtipnými príhodami o živote miestnych ľudí. Prednáškami sprevádzali lektorky Anna Michalcová, Jela Juríčková a Ivana Marková.

V sprievodnom programe malých aj veľkých návštevníkov čakali aktivity v tzv. Folklórnej cestičke. Jej súčasťou boli tvorivé dielne, z ktorých si bolo možné na pamiatku odniesť vlastné výtvory, ako napríklad krásnu výšivku, ihelničku, krojovanú bábiku z papiera, náramok alebo pohľadnicu s tradičným ornamentom. Ďalej sa návštevníci mohli dozvedieť mnoho z histórie a tradícií Konapíc, ale aj iných regiónov Slovenska, prostredníctvom priraďovania charakteristických obrázkov na slepú mapu, spoznávania nárečových slovíčok, zoznamovania sa s tradíciami kalendárneho roka a pod. Nepochybne veľkou atrakciou pre deti bolo gazdovstvo s domácimi zvieratami a s tým spojené kŕmenie ovečiek. Hneď vedľa sa neposedné šídlá mohli vyšantiť na prekážkovej dráhe. Za zdolanie Folklórnej cestičky návštevníci dostali na pamiatku ručne robený prívesok a sladkosť. Sladká odmena sa ušla aj každému, kto odpovedal na otázku vo vedomostnom kvíze o histórii regiónu.

Svoje umenie predviedla aj majsterka čipkárka pani Marie Michalicová. Ďalšími sprievodnými aktivitami, ktoré sa napokon podarilo realizovať, keď sa počasie umúdrilo, bolo viazanie ručníkov  v réžii Hany Prenerovej a fotokútik s malou požičovňou krojov,  o ktorý sa postarala Veronika Páleníková. O fantastické občerstvenie v podobe domácich sladkých aj slaných koláčov, domáceho kváskového chlebíka s masťou a cibuľou sa počas podujatia postaral zasa Babský spolek Košariská.

Vyšívanou košeľou prepojenie s našim rodákom, M.R. Štefánikom, neskončilo. Počas dňa si návštevníci múzea mohli pozrieť nové scénické preliadky o živote od scenáristu Martina Krča.

Po ukončení oficiálneho programu prebiehala voľná zábava pri živej hudbe a rozvoniavajúcom guláši.

Dovidennia o rok s ešte "krojovejším" programom!

 

                                                                                                  Text: Kristína Talábová 

 

       Vitajte u nás na Kopaniciach.jpg     Slávnostné otvorenie.jpg    

       Hlavný organizačný tím, štyri kamarátky, s ktorými to všetko začalo.jpg    Výstava krojov.jpg

       Čipky a bábiky.jpg    Ozdoby krojov.jpg

       Vyšívané košele 2.jpg     Domáce koláče z dielne Babského spolku Košariská.jpg

       Pani Emília Osuská a pani Alžbeta Krásna slávnostne odhaľujú repliku košele M.R. Štefánika..jpg     Tvorivé dielne pre malých aj veľkých na Folklórnej cestičke.jpg

       Zábavka pre deti.jpg       U gazdu.jpg

       Záverečné poďakovanie.jpg        Záverečné poďakovanie a ukončenie prvého ročníka Kopaníc v kroji..jpg

 

 

 

  

 


 
 

Pozor, v našom katastri sa pohybuje medveď hnedýVytlačiť
 

                                      záber z fotopasce.jpg    

 

Upozorňujeme, že v katastri našej obce v blízkosti osady U Šindelov bol v uplynulých dňoch zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Upozorňujeme občanov, aby pri voľnom pohybe v prírode zvýšili opatrnosť.

V prípade, a by niekto medveďa spozoroval, je potrebné túto skutočnosť oznámiť polícii na tel. čísle 158. 


 
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu - 25.5.2019Vytlačiť
 

    voľby.jpg

 

 

 

 


 
 

Upozornenie pre podnikateľov - eKasa povinná od 1.7.2019Vytlačiť
 

E KASA.jpg   

E KASA -text.jpg


 
 

Bradliansky región spojila celonárodná spomienka na gen. Milana Rastislava ŠtefánikaVytlačiť
 


 
 

Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z KošarískVytlačiť
 

    Komiks.jpg

Lenka Mlčúchová, Nina Abramovičová: Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk
ISBN 978 – 80 – 973332 – 0 – 1
Jedná sa o plnofarebnú publikáciu formátu A4 v rozsahu 82 strán v modernej drôtenej väzbe v slovenskom jazyku. Kreslený príbeh (komiks) mapuje celý život Milana Rastislava Štefánika od narodenia až po tragický koniec a je ručne maľovaný. Dej nie je vymyslený, ale je založený len na historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti a mládež.

Slávnostne bude uvedený do života s autogramiádou autoriek dňa 4. mája 2019 v rámci programu pietnej spomienkovej slávnosti o 11.00 h v Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.

viac info https://www.facebook.com/gen.stefanik/  

              www.generalstefanik.sk


 
 

Staň sa symbolickým vlastníkom čerešneVytlačiť
 

Staň sa symbolickým vlastníkom čerešne-1.jpg


 
 

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasuVytlačiť
 

          Verejné osvetlenie.jpg                                                                                      

                    

 

 

 

Vážení občania, prosíme Vás aby ste poruchy na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase hlásili na obecný úrad - tel.č. 034/6242378, mobil 0905 334 994.

Ďakujeme 


 
 

Desatoro bezpečného senioraVytlačiť
 

Desatoro bezpečného seniora.jpg


 
 

Detský karneval 16.2.2019Vytlačiť
 

V sále národného domu Štefánikovho sa v sobotu 16. februára 2019 uskutočnil tradičný Detský karneval. Karneval organizovala obec Košariská v spolupráci s Materskou školou Košariská. Akcia, ktorá má v Košariskách dlhú tradíciu prilákala opäť veľkú časť obyvateľov obce, ale karnevalu sa zúčastnili aj deti s rodičmi, starými rodičmi z Priepasného aj z Brezovej pod Bradlom. Už z názvu bolo zrejmé pre koho je karneval prioritne určený, no zahanbiť sa nedali ani rodičia. Pre všetkých aktívnych účastníkov organizátori pripravili rôzne zaujímavé súťaže, zábavné hry, bohaté občerstvenie (na ňom sa podieľali všetci účastníci). Tradičnou súčasťou karnevalu je diskotéka, ktorú využili popri svojich deťoch, či vnúčatách rodičia a starí rodičia. Na záver boli všetci účastníci v maskách ocenení vecnými cenami. 

V mene organizátorov vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí svojou prítomnosťou spríjemnili vynikajúcu atmosféru sobotňajšieho košarišského popoludnia.

       2019_karneval_8071 - kópia.jpg    2019_karneval_8107 - kópia.jpg

      2019_karneval_8165 - kópia.jpg     2019_karneval_8167 - kópia.jpg

      2019_karneval_8171 - kópia.jpg     2019_karneval_8176 - kópia.jpg

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                  Tex a foto Jozef Jurášek

 


 
 

Máme nové dopravné ihrisko v materskej školeVytlačiť
 

Obec Košariská je typickou kopaničiarskou obcou so 428 obyvateľmi, žijúcimi v obci a v piatich osadách. Charakter obce a jej orientácia na cestovný ruch, ktorá vyplýva z prítomnosti rodného domu M.R. Štefánika, Mohyly M.R. Štefánika na Bradle a ďalších kultúrnych a prírodných pamiatok, kladie zvýšené nároky na zabezpečenie bezpečnosti v obci.

Obcou vedie frekventovaná komunikácia, ktorou musia pravidelne deti prechádzať. Situácia vyžaduje zvýšené bezpečnostné správanie všetkých obyvateľov, ale najmä detí, ktorých pozornosť býva často rozptýlená. Je potrebné vytvárať v deťoch návyky na prirodzené osvojenie si bezpečného pohybovania sa v cestnej premávke.

V školskom roku 2017/2018 sa naša materská škola dozvedela o zámere vybudovať dopravné ihrisko. V súčasnosti už bývalá pani starostka Mgr. Anna Abramovičová, zareagovala na výzvu Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa zvyšovania bezpečnosti miest a obcí a spolu s Mgr Vierou Michalicovou vypracovali projekt : „Dopravné ihrisko Košariská“. V projekte uspeli a získali dotáciu vo výške 10.000,00 €, ktoré postačili na výstavbu cestičiek a chodníkov v areály MŠ. Stavebné a montážne práce si vyžadovali z hľadiska bezpečnosti a kvalifikácie odborný prístup, preto boli realizované odbornou firmou.  Naša obec prispela sumou 2.500,00 €, z ktorých sme zakúpili dopravné značenie, odrážadlá, kolobežky, autíčka, reflexné vesty a prilby. Dopravné ihrisko tvoria cestičky, križovatky a chodníky, ktoré sú doplnené prenosným dopravným značením. Areál je voľne prístupný a využívaný aj návštevníkmi obce a občanmi blízkej susednej obce Priepasné.

Súčasťou projektu bolo aj viacero sprievodných podujatí a prednášok. Za  spoluprácu ďakujeme : Základnej škole Košariská - súťaže pre deti „Mendíkova kolobežka“ , CPPPaP Myjava – prednáška „Bezpečný internet“, ďalej zážitkový deň, ktorý zorganizoval už nový pán starosta Štefan Antol, kde sa prezentovali: PZ z Brezovej pod Bradlom, Nemocnica Myjava, Hasičský zbor Brezová pod Bradlom - predstavili deťom svoju prácu, ale videli aj techniku s ktorou pracujú a tiež situácie, do ktorých sa dostávajú. V rámci krátkych seminárov deti získali informácie, ako postupovať v prípade situácie ,v ktorej je potrebný zásah záchranných zložiek.

Zábavu v kombinácii so športom, ale predovšetkým získanými vedomosťami a zručnosťami od útleho veku oceňujú deti a ich rodičia. Našou motiváciou bola túžba aby naše deti spoznali základné dopravné značky a vedeli správne reagovať v situáciách s ktorými sa stretávajú pravidelne na cestách. Každodenné využívanie  ihriska pomôže deťom vnímať dopravnú výchovu ako hru a bezpečné správanie v cestnej premávke sa stane prirodzeným.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“

                                                                                                                                                                                                                                       Anežka Kostercová
                                                                                   riaditeľka  MŠ Košariská  

      dopravná výchova v MŠ.jpg         Súťaže na kolobežkách.jpg

      dopravné značky.jpg         Mendíkova kolobežka- ZŠ Košariská.jpg

     prednáška -bezpečný internet.jpg          seminár so záchrannými zložkami.jpg

 

      záchranné zložky.jpg    záchranné zložky - vozidlá.jpg

  dopravné prostriedky.jpg

    

  logo_mvsr.jpg     Prevencia kriminality_logo_black.jpg

 

 

 

  


 
 

Pripomienky, návrhy a postrehy na zimnú údržbu miestnych komunikácií Vytlačiť
 

Vaše pripomienky, postrehy a návrhy týkajúce sa zimnej údržby miestnych komunikácií volajte starostovi obce na tel. číslo 0905 334 994, e-mail starosta@kosariska.sk

 

     Košariská v zime.jpg


 
 

Nezmeškajte termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostíVytlačiť
 

Daňové priznanie pre daň z nehnuteľností podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním v zdaňovacom období r. 2018 a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2018) alebo u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Tlačivo na podanie daňového priznania nájdete : https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/ 

V prípade, že neviete tlačivo vyplniť, navštívte osobne obecný úrad, kde Vám s jeho vyplnením pomôže pracovníčka zodpovedná za uvedenú oblasť - Anna Škarítková. Treba si priniesť doklady preukazujúce vlastníctvo nehnuteľností, prípadne zmeny (rozhodnutie z katastrálneho úradu, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene kultúry pôdy...).  

Tel. číslo: 034/6242378
e-mail: anna.skaritkova@kosariska.sk

 

 


 
 

Koledníci navštívili naše domácnosti aj tento rokVytlačiť
 

Vinšujem Vám vinšujem, že 23.12.2018 sa v Košariskách spievalo, hralo a vinšovalo. Košariskí koledníci vyrazili aj toho roku do ulíc, aby nám v tomto uponáhľanom svete pripomenuli hlavnú myšlienku vianočných sviatkoch. V podvečerných hodninách priniesli do našich domov radostnú vianočnú náladu. Koledníci nezabudli ani na neoddeliteľnú súčasť týchto sviatok a napiekli pre nás chutné koláčiky. Vykoledovené peniaze si nenechali pre seba, ale všetky ich venovali na rozvoj mladých talentov v našej obci, a to Zvonkohre Košariská-Priepasné.
Tešíme sa, že Košariskí koledníci sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Vianoc v Košariskách!

         Tak a sme všetci - koledovanie sa môže začať.jpg      Veselo bolo, ej veru veselo...jpg     

         Koledníci 2018 - husličky musia byť.jpg        Koledníci 2018.jpg

         Okrem krásnych kolied nám koledníci priniesli aj vlastnoručne napečené koláčiky.jpg        Spievalo sa, bolo veselo.jpg

                                            

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                      text a foto: Adriána Hazuchová                                                                                        


 
 

Mikuláš 2018Vytlačiť
 

Do našej dediny zavítal 5.12.2018 o 17:00 Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Privítal ho novozvolený pán starosta obce Košariská. Na prvý pohľad sa zdalo, že sme všetci neposlúchali, keďže prišlo veľké zastúpenie čertov. Opak bol však pravdou a naše deti z MŠ, ZŠ a blízkeho okolia ukázali svoju šikovnosť. Spevom a recitáciou si získali priazeň Mikuláša, ktorý  každé dieťa obdaroval balíčkom dobrôt. Keď čerti zistili, že tu u nás nepochodia, rýchlo s Mikulášom a anjelmi rozdali všetky balíčky a pokračovali v ceste ďalej. Po odchode Mikuláša a jeho pomocníkov sme si v stánku mohli pochutiť na mikulášskej kapustnici, varenom víne a nechýbal ani dospelácky a detský vianočný punč. Súčasťou podujatia bola aj predajno-prezenčná výstava rôznych výrobkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a spoločne sme si všetci vytvorili predvianočnú atmosféru!

          2018_12_05_mik_001.jpg     2018_12_05_mik_002.jpg

          2018_12_05_mik_003.jpg      2018_12_05_mik_004.jpg

          2018_12_05_mik_006.jpg      2018_12_05_mik_007.jpg

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                        text: Adriána Hazuchová
                                                                                        foto: Martin Janšto

 

         

 


 
 

Zmena úradných hodín obecného a stavebného úraduVytlačiť
 

Od 17.12.2018 je zmena úradných hodín obecného a stavebného úradu

Pondelok: 7.00 hod. - 11.30 hod.     12.00 hod. - 15.00 hod.
Utorok:      nestránkový deň
Streda:      7.00 hod - 11.30 hod.      12.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok      7.00 hod. - 11.30 hod.      12.00 hod. - 15.00 hod.
Piatok       7.00 hod. - 11.30 hod.      12.00 hod. - 13.00 hod.

Úradné hodiny stavebného úradu

Streda     14.00 hod. - 17.00 hod.

Pracovník stavebného úradu: Ing. Dušan Mozolák

  


 
 

Dočasne pozastavené práce na rekonštrukcii domu smútkuVytlačiť
 

Z dôvodu nepriaznivého počasia sú dočasne pozastavené práce na rekonštrukcii domu smútku do marca 2019. 


 
 

Západoslovenská distribučná a.s. - výzva na odstránenie a okliesnenie porastov v okolí elektrického vedenia Vytlačiť
 


 
 

Poďakovanie starostu obceVytlačiť
 

Vážení občania Košarísk,
dovoľte mi na úvod poďakovať všetkým, ktorí sa 10. novembra zúčastnili komunálnych volieb. Ukázali tak, že nie sú ľahostajní k tomu,  akým spôsobom je spravovaná naša obec.

    Zvlášť ďakujem tým, ktorí mi prejavili dôveru a dali mi svoj hlas, vďaka čomu tu teraz pred vami stojím ako nový starosta obce. Je to pre mňa česť a veľmi si to vážim. Chcem vás ubezpečiť, že starostovanie neberiem ako naplnenie svojich osobných ambícií, ale ako službu vám občanom a obci Košariská. Funkciu preberám s pokorou a úctou k svojim predchodcom.

     Rád by som zdôraznil, že chcem byť a budem starostom pre všetkých občanov Košarísk, nie len pre tých ktorí ma volili. Preberám zodpovednosť za správu obce a tak ako som sľúbil budem svoj mandát vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

     Dvere na obecnom úrade sú pre vás otvorené a budem dbať na to, aby vaše požiadavky nezostali nevypočuté. Ako som napísal vo svojom predvolebnom liste budem pracovať na tom , aby sa Košariská stali lepším miestom pre život. Chcem to dosiahnuť v úzkej spolupráci s poslancami, záujmovými združeniami a organizáciami v obci, s orgánmi štátnej správy,  VÚC i okolitými samosprávami.

    Môžeme mať rozdielne názory, ale verím, že v atmosfére vzájomnej úcty, rešpektu a ľudského porozumenia dokážeme spolu ďalej rozvíjať a zveľaďovať naše Košariská.

 

                                                                                                                    Štefan Antol


 
 

Registrácia chovu ošípanýchVytlačiť
 

Povinnosť registrácie chovu ošípaných


 
 

Výsledky komunálnych voliebVytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                               360
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                              247
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva                                                                                                                                      246
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                 245
Volebná účasť                                                                                                        68,61%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Mgr. Anna Abramovičová                                                                                        113
2. Štefan Antol                                                                                                             132

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Viera Michalicová                                                                                             181
2. Štefan Antol                                                                                                              169
3. Mgr. Alena Petráková                                                                                               147
4. Adriána Hazuchová                                                                                                  143
5. Boris Havrlent                                                                                                           103

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Ing. Martin Šlahor                                                                                                       97
2. Jozef Jurášek                                                                                                             83
3. Ing. Martin Trupl                                                                                                         63
4. Anna Šišuláková                                                                                                         62

Zloženie obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Viera Michalicová
2. Mgr. Alena Petráková
3. Adriána Hazuchová
4. Boris Havrlent
5. Ing. Martin Šlahor

Starostom obce je Štefan Antol 


  

  

 

 

 


 
 

Lekárska pohotovosť pre deti a dospelých po novomVytlačiť
 

Lekárska pohotovosť


 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3SVytlačiť
 

 1. Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok:

nákladného vozidla PV3S – cena 2.000,00 €

V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce.

 1. Hodnota hnuteľného majetku uvedeného v bode č. 2 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Košariská  č. 64/2019 dňa 3.10.2019.
 2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po telefonickej dohode na tel. č. 0905 334 994, v pracovných dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod..
 3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 11.11.2019 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Košariská, 906 15  Košariská 78.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom „Zámer priameho predaja – neotvárať“.
 5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. Označenie záujemcu:
   •  u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo
   • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby ktorá je štatutárnym orgánom, 
  2. Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č. 2 tohto zámeru,
  3. Výška ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec.
 6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom priameho predaja.
 7. Obec Košariská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 8. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 9. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov obecné zastupiteľstvo obce do 7 dní od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.
 10. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci starostom obce, je kupujúci povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
  Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

  PV3S1.JPG     

  PV3S2.JPG

  PV3S3.JPG


 
 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422Vytlačiť
 

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy KošariskáVytlačiť
 

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.

Podmienky a požiadavky sú uvedené v nižšie priloženom súbore.


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania -Biocentrum Košariská - SO 03 komunikácie a spevnené plochy

Rozhodnutie Okresného úradu Myjava - vodná stavba Biocentrum Košariská

Biocentrum Košariská - stavebné povolenie

BIOCENTRUM - stavebné povolenie.pdf(320.5 kB)BIOCENTRUM - stavebné povolenie.pdf

Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou - ústne pojednávanie číslo II - Biomineral s.r.o.

Verejná vyhláška Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, č. j. OU-TN-OVBP2-2019/3790-1/Kn

Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver - verejná vyhláška

Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený

Biocentrum - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Mikuška

Oprava rozhodnutia o umiestnení stavby Biocentrum Košariská

BIOCENTRUM Košariská - Oprava rozhodnutia.pdf(1.1 MB)Oprava rozhodnutia
Košariská - Biocentrum - 1.NN.pdf(350.6 kB)Výkres káblovej prípojky NN

Voľby prezidenta SR 16.3.2019

Informácia pre voliča.pdf(379.7 kB)Informácia pre voliča

Povinnosť registrácie ošípaných

Chov ošípaných.pdf(395.2 kB)Chov ošípaných.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby Biocentrum Košariská

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Trenčín umiestnená na úradnej tabuli Obce Košariská

Rozhodnutie Odbor opravných prostriedkov TN.pdf(2.1 MB)Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho konania - Biocentrum Košariská

Predloženie spisového materiálu odvolaciemu orgánu - oznámenie - Poľovnícka organizácia MIROM-REV

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu voči rozhodnutiu č. OU-NM-PLO-2018/002092-36 zo dňa 10.5.2018

Odvolanie 1.pdf(9.7 MB)Odvolanie č. 1
Odvolanie 2.pdf(2.6 MB)Odvolanie č. 2

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - nákladné vozidlo PV3S

PV3S1.JPG

Obec Košariská, so sídlom 906 15  Košariská 78 v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva Košariská číslo 55/2019 zo dňa 15.8.2019 a  64/2019 zo dňa 3.10.2019 a v súlade s príslušnými ust ...viac...

Zverejnené 21.10.2019 -AŠ-


 

Oznámenie o zámere obce predať svoj majetok - pozemok E KN p.č. 23422

Obec Košariská zverejňuje zámer obce predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - nehnuteľnosť pozemok E KN p.č. 23422 - trvale trávnatý porast vo výmere 28 m2.
viac...

Zverejnené 11.10.2019 -AŠ-


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská

Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Košariská s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.1.2020.
Podmienky a požiadavky sú uvedené ...viac...

Zverejnené 10.10.2019 -AŠ-


 
ÚvodÚvodná stránka