Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Charakteristika materskej školy

Charakteristika materskej školy

Materská škola Košariská je jednotriedna MŠ. Chod materskej školy zabezpečujú:

Anežka Kostercová – riaditeľka MŠ

Viera Miklášová – učiteľka MŠ

Miroslava Novosádová – kuchárka MŠ

Božena Jančeková – školníčka MŠ

Ing. Lucia Havrlentová – vedúca ŠJ

Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka  MŠ. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľkou poverený zástupca, v našom prípade pani učiteľka. Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje výchovu a vzdelávanie v čase od 6.45 – 15.15 hod. V školskom roku 2017/2018 sme mali v septembri zapísaných 14 detí. V apríli 2018 už máme zapísaných 19 detí. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie, celodennú aj poldennú starostlivosť deťom od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dvojročné deti prijímame iba vtedy, ak nám to kapacita a podmienky dovolia.

MŠ má vypracovaný Školský vzdelávací program, ktorý vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu a nesie názov „Ako rastieme“. Už v názve je zakotvené, že pozorujeme deti od chvíle kedy nastúpia do materskej školy až do ukončenia predškolského vzdelávania.je úžasné pozorovať ako sa z trojročného dieťaťa stane predškolák, ktorý sa teší do školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálne-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Vlastné zameranie materskej školy je obsiahnuté v 3 oblastiach. V prvom rade sme sa zamerali na pohyb, pretože v súčasných podmienkach života je pohyb neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Snažíme sa upevniť telesnú zdatnosť a výkonnosť detí.

Druhou oblasťou je ochrana prírody, oboznamujeme deti s prírodou, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať. Vedieme ich ekologicky myslieť a prostredníctvom zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné javy.

Treťou oblasťou je poznávanie tradícií nášho regiónu, vštepujeme im lásku k ľudovým tradíciám. Pri rôznych akciách pripomíname a približujeme deťom zvyky našich predkov. Raz do roka navštívime aj múzeum gen.  M.R. Štefánika a uctíme si pamiatku nášho rodáka M.R.Štefánika.


 
ÚvodÚvodná stránka