Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka VZN obce

Všeobeno záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2016

 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady r. 2016 (PDF)

Dodatok č. 2 VZN o iných poplatkoch na území obce Košariská (PDF)

Dodatok č. 2 - VZN  č. 3 2006 - prevádzkový poriadok pohrebiska (PDF)


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení školských obvodov obce Košariská.

 

VZN č. 12004 o určení školských obvodov Obce Košariská (PDF)

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Priepasné (PDF)

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu s Mestom Brezová pod Bradlom (PDF)

Dodatok č. 1 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)

Dodatok č. 2 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)

Dodatok č. 3 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)

Dodatok č. 4 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)

Dodatok č. 5 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)

Dodatok č. 6 dohody o zriadení spoločného školského obvodu (PDF)


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košariská pre rok 2013.

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť od 1.1. 2013.

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Košariská č. 22012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Košariská 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť od 1.1. 2013.

Zobraziť, alebo stiahnuť VZN si môžete po kliknutí na tento odkaz.

klikni na obrázok!


Príloha - Všeobecne záväzného nariadenia obce Košariská č. 22012 

klikni na obrázok!

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košariská pre rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť od 1.1. 2012.

Zobraziť, alebo stiahnuť VZN si môžete po kliknutí na tento odkaz.

klikni na obrázok!

 


 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE obce Košariská č. 1/2008

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

klikni na obrázok!

 


Dodatok č. 1 - Všeobecne záväzného nariadenia obce Košariská č. 1/2008 

klikni na obrázok!

 


VZN  č.1 /2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Košariská

klikni na obrázok!